Verantwoording

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er fouten of onvolkomenheden in voorkomen. Ytos Photography aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ytos Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites, welke niet door Ytos Photography worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of sites die verwijzen naar de site van Ytos Photography.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, opgenbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ytos Photography.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Schending van het auteursrecht is strafbaar volgens artikel 31 Auteurswet 1912.